Mateřská škola pro sluchově postižené

Mateřská škola má v současné době dvojí zaměření. V jednom oddělení se učitelky věnují dětem s velmi těžkou sluchovou vadou, v dalších odděleních pak pečují o děti nedoslýchavé, o děti s kochleárním implantátem a o děti slyšící s vadami řeči. V rámci jednotlivých oddělení jsou v případě potřeby děti rozdělovány do skupinek podle věku a podle typu vady.

Cílem práce speciálních pedagogů ve všech odděleních mateřské školy je vychovat děti v jedinečné osobnosti, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, osobnosti na své úrovni přizpůsobivé, odvážné, zodpovědné, schopné se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které jim život přinese.

Vzhledem k tomu, že mateřská škola pečuje o děti se zdravotním postižením, uplatňují pedagogové při plnění výše zmíněného cíle speciální vzdělávací metody. U těžce sluchově postižených dětí je využíván program bilingválního vzdělávání. Podmínkou úspěšného rozvoje osobnosti neslyšícího dítěte je mimo jiné i co nejrychlejší vytvoření vhodného komunikačního systému, za který je v současné době v zahraniční odborné literatuře považován znakový jazyk. V této mateřské škole se výuce tohoto jazyka u těžce sluchově postižených dětí věnují neslyšící pedagogové a nutno podotknout, že ve výchovně vzdělávací práci dosahují výborných výsledků. Rozvoji druhého jazyka, tedy českého jazyka v mluvené formě, odezírání a globálnímu čtení se věnuje slyšící zkušená učitelka. Práce v druhých dvou odděleních má odlišný charakter a učitelky tu používají jiné metody práce, tedy takové, které jsou vhodné pro děti slyšící a nedoslýchavé. Všem dětem je poskytována intenzivní individuální logopedická péče.

Děti mají možnost se zapojit do činnosti v různých zájmových kroužcích. Velmi oblíbený je každoroční předplavecký kurz pro děti v městských lázních. Mateřská škola dále pořádá pobytové akce – školy v přírodě a víkendové pobyty pro rodiny se sluchově postiženými dětmi.

Učitelky usilují o co nejtěsnější spolupráci s rodiči při vytváření optimálních podmínek pro rozvoj dětí, pro společnou práci rodičů s dětmi připravují didaktické pomůcky a hry.Ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem nabízejí rodičům poradenský servis a rozmanité semináře i další aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání dětí se zdravotním postižením v předškolním věku.Neslyšící učitelka MŠ vede kurz znakové řeči pro rodiče.

Mateřská škola má svůj vlastní pavilon, v jehož přízemí jsou třídy a logopedické pracovny, o poschodí výše dětské ložnice. Bohatě jsou využívány i dvě prostorné haly (na cvičení, soutěže, hry,divadelní představení a besídky) a terasa, na kterou vede vstup z každé třídy.Blízkost lesoparku a atraktivně vybudované hřiště v podobě " Námořnického ráje" umožňují dětem příjemné pohybové vyžití a relaxaci.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, nazvaného " Z pohádky do pohádky "(rámcový vzdělávací plán). Východiskem všech činností dětí jsou jejich oblíbené pohádkové příběhy. Jednotlivé třídy postupují podle třídních vzdělávacích programů.

Ke každému dítěti je přistupováno individuálně a je vzděláváno dle svých možností. Mimořádná pozornost je věnována řečové výchově a logopedické péči. S každým z dětí pracuje odborně vzdělaná logopedka. Kolektivní logopedická péče je součástí denní činnosti každé třídy.

MŠ je cvičnou školou pro studenty SPgŠ pro sluchově postižené, kteří zde vykonávají průběžnou i souvislou pedagogickou praxi. Studenti pomáhají mateřské škole při výzdobě, besídkách a oslavách

Děti, které nemohou z důvodu velké vzdálenosti bydliště od speciální mateřské školy denně do zařízení docházet, pobývají během týdne v moderně vybaveném internátě a domů se vracejí vždy na víkendy.

Charakteristika úseku
MŠ se SP zajišťuje péči dětem

  • se sluchovým postižením s různou tíží sluchové vady
    • lehká, střední, těžká nedoslýchavost
    • velmi těžké sluchová vada
    • úplná hluchota
  • uživatelům kochleárních implantátů
  • postlingválně ohluchlým
  • s kombinovaným zdravotním postižením (sluchová + další přidružená vada)
Další informace naleznete na WWW: www.materska-skola-stefanikova-hk.webnode.cz