Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči je organizačně přičleněno ke komplexu Speciálních škol pro sluchově postižené v Hradci Králové, který poskytuje poradenským pracovníkům materiálně technické zázemí. Avšak veškeré služby poskytuje SPC svým klientům zcela nezávisle na této instituci. Speciálně pedagogické centrum vzniklo v Hradci Králové v roce 1990 a již od této doby je mimo jiné i posky-tovatelem rané péče.

V SPC pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové poskytují služby následující odborní pracovníci:

Jedná se o nabídku poskytování komplexních služeb zaměřených na rodinu se sluchově postiženým nebo řečově postiženým dítětem, tedy o týmovou spolupráci rodičů, výše jmenovaných odborníků a lékařů (dle specializací).

Pracovníci SPC nabízejí komplexní služby rodinám s dětmi:

Veškeré služby jsou rodinám se sluchově postiženým dítětem poskytovány ihned po zjištění vady sluchu (stanovení diagnózy lékařem), v současné praxi se zpravidla jedná o děti mladší jednoho roku. Kromě toho pracovníci SPC pečují o rodiny s dětmi, u nichž zatím nebylo provedeno komplexní lékařské (především foniatrické) vyšetření, avšak rodiče mají podezření na výskyt sluchové vady u jejich dítěte. V této oblasti úzce spolupracují speciální pedagogové s lékaři - foniatry z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, dále pak s foniatry a dalšími lékaři ORL v terénu.
Rodinám se slyšícím dítětem s těžkou vadou řeči je veškerá péče poskytována zpravidla od tří let věku dítěte.
Rodinám se sluchově postiženými dětmi jsou nabízeny různé formy rané péče. Rodiče se sami rozhodují, jaké formy služeb jim nejvíce vyhovují a které služby budou využívat.

Jedná se o tyto hlavní formy rané péče:

Obsah rané péče a služby poskytované pracovníky SPC:

Na ranou péči, kterou SPC pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové poskytuje svým klientům (= rodinám s postiženými dětmi) plynule navazuje poskytování dalších odborných služeb, mezi něž patří:
V případě potřeby je komplexní péče dále prováděna ve spolupráci s odborníky ostatních speciálně pedagogických center (např. pro mentálně postižené, zrakově postižené, slepohluché apod.), vždy v úzké návaznosti na lékaře specialisty (neurolog, oční lékař,…).
V Královéhradeckém a Pardubickém kraji je pro rodiče a je-jich sluchově postižené děti velkým přínosem možnost využívat služby SPC pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové nepřetržitě od okamžiku stanovení diagnózy (raná péče) po celé období předškolního věku, dále pak v průběhu školní docházky do základní školy, učiliště či střední školy. Péče končí vždy po dohodě s rodiči a u integrovaných žáků také po dohodě s jejich učiteli většinou až po ukončení docházky žáka do SOU či střední školy.

Kontaktní adresa:

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči
Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové
Tel. 495 267 734
Mobil: 606 716 320
E-mail: spc@neslhk.com