Znakový jazyk - základní kompetence pedagoga neslyšících

Název programuOperační program Rozvoj lidských zdrojů ( dále jen OP RLZ)
Priorita3 - Rozvoj celoživotního vzdělávání
Opatření 3.1Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání
Název GSZkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních
Číslo grantového schématuCZ.04.1.03/3.1.15
Registrační číslo projektuCZ.04.1.03/3.1.15.2/0389
Název projektuZnakový jazyk - základní kompetence pedagoga neslyšících
Účelový znak33439
Financování projektuprojekt je financován ESF, EU a MŠMT
Účel čerpání dotaceDotace bude využita k zajištění veškerých aktivit projektu,dosažení stanovených cílů a naplnění plánovaných indikátorů. Projekt řeší zvýšení komunikačních kompetencí pedagogů neslyšících žáků, kterým je zákonem o znakové řeči zaručena možnost vzdělávání se ve svém mateřském jazyku, tzn. ve znakovém jazyku. Projekt má vyřešit systém dalšího vzdělávání pedagogů ( učitel základní a střední školy, vychovatel, asistent pedagoga, pedagog speciálně pedagogického centra, psycholog, pedagog - tlumočník znakového jazyka) škol pro sluchově handicapované žáky ve znakovém jazyku, který je nutnou podmínkou pro plnohodnotnou komunikaci ve výchovně vzdělávacím procesu s těžce sluchově postiženými žáky základní a střední školy, internátu.
Účelu dotace musí být dosaženo do30. 6. 2008
Doba trvání realizace projektu
Doba zahájení projektu16. 11. 2006
Datum ukončení realizace projektu30. 6. 2008
Projekt je prezentován na www stránkách školy a ve vstupním prostoru Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova549
Únor 2007
prezentace projektu v rámci mezinárodního pracovního setkání v Hradci Králové – účastníci projektu Leonardo Da Vinci (Švédsko, Litva, Španělsko, Velká Británie, Portugalsko a ČR) se sešli na pracovním setkání v rámci projektu“Community Vocational Training Action Programme“, aby zhodnotili plnění úkolů projektu (www.spreadthesing.com)
Informace o projektu byly zveřejněny v tisku a rozhlase
Březen až duben
v rámci praxí studentů byly zveřejněny informace o tomto projektu, účastníky praxí byli studenti ze Střední odborné školy sociálně právní Hradec Králové, UHK, Pedagogická fakulta UP Olomouc, studenti FF UK Praha
Květen
projekt byl prezentován na semináři FRPSP Praha, který byl zaměřen na zaměstnávání neslyšících pedagogů ve školách, přítomni byli rodiče neslyšících dětí, pedagogové, zástupci vysokých škol, studenti FF UK Praha
Červen
projekt byl prezentován v rámci semináře pro pedagogy a další odborníky o problematice neslyšících, který připravilo SPC pro děti s vadami sluchu a řeči, přítomni byli rodiče neslyšících dětí, pedagogové integrovaných žáků, zájemci o služby SPC pro vady sluchu a řeči
Červenec
proběhla prezentace projektu v rámci Světového kongresu neslyšících v Madridu
1. 10. - 6. 10. 2007
byl projekt prezentován v rámci pracovní cesty ředitelky školy , která byla zaměřena na seznámení se se vzdělávacím systémem na středních školách v Portugalsku. V rámci pracovní cesty proběhly i konkrétní návštěvy středních škol v Lisabonu a blízkém okolí. Ředitelka školy navštívila školy státní i soukromé a získala informace o integraci neslyšících žáků v Portugalsku.
28. 9. - 5. 10. 2007
proběhla v naší škole výměnná praxe neslyšících studentů ze Švédska. Švédští studenti byli zařazeni do teoretické i praktické výuky v oborech truhlář, kuchař a předškolní a mimoškolní pedagogika, spolu se studenty z naší školy. V průběhu jejich pobytu proběhly diskuze mezi studenty na zajímavá témata ze života, kultury a tradic neslyšících v České republice a ve Švédsku. Švédští studenti se spolu s pedagogickým doprovodem seznámili i s obsahem našeho projektu a měli možnost prohlédnout si i některé připravované výstupy projektu.
8. - 10. října 2007 v Kaunasu - Litva
byl projekt prezentován na mezinárodním setkání kde se sešli účastníci mezinárodního projektu, který řeší možnost pro neslyšící - získávat pracovní příležitosti v zahraničí. Setkání byli přítomni pracovníci z University ve švédském Orebru, kde studují neslyšící studenti a pracovníci ze škol pro neslyšící ve Švédsku, Španělsku, Litvě, Velké Británii, Portugalska a České republiky. Další zahraniční prezentace projektu se připravuje v březnu 2008, kdy bude projekt prezentován ve Velké Británii.
22. – 23. 1. 2008 v Hradci Králové
Projekt byl prezentován na vzdělávacím programu Univerzity Hradec Králové - „Podpora vzdělávání sluchově postižených“, který se uskutečnil pod záštitou děkana Pedagogické fakulty UHK doc. Ing. Vladimíra Jehličky, CSc.
Červen 2008
Sedm odborných pracovníků školy navštívilo USA, Mekku neslyšících GALLAUDETOVU UNIVERZITU. Na půdě univerzity proběhla propagace projektu
Červenec 2008
Návštěva Portugalska v rámci mezinárodního projektu školy, propagace projektu
Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008
Projekt bude uveřejněn ve výroční zprávě a tím bude propagovám u zřizovatele školy
Srpen 2008
Výukové materiály, které byly v projektu vytvořeny budou představeny pedagogům naší školy, pedagogům, kteří mají integrované žáky, partnerovi, rodičům.