Základní škola logopedická

Škola poskytuje základní vzdělávání dětem, u nichž se vyskytují řečové vady a těžké formy specifických poruch učení. Pravidelnost a soustavnost individuální logopedické a reedukační péče při výuce i mimo ni zaručuje vysokou efektivitu v odstranění či zmírnění logopedických vad.
Žáci se ve škole vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který nese motivační název Škola hrou. Probírané učivo má návaznost na obsah učiva v běžných základních školách. To umožňuje bezproblémový přestup z běžné základní školy do ZŠ logopedické a naopak.
Žáci jsou do ZŠ logopedické přijímáni na základě doporučení Speciálního pedagogického centra pro žáky s vadami řeči v Hradci Králové. Ve škole se vzdělávají pouze po dobu, kdy u nich přetrvává řečová vada, případně těžké poruchy učení, které nelze úspěšně integrovat do běžné základní školy s vysokými počty žáků ve třídě.
Z důvodu dosažení maximálního efektu při odstranění řečové vady jsou třídy naplňovány do počtu maximálně 14 žáků. Tento počet umožňuje individuální přístup pedagoga ke každému dítěti.
Základní škola logopedická nabízí svým žákům moderní formy výuky založené na činnostním učení. Výuka je doplněna řadou zajímavých projektů, v rámci kterých žáci poznávají nové věci a mohou si prakticky vyzkoušet nabyté poznatky.
Při škole funguje internát (týdenní provoz), moderní školní jídelna, a dvě oddělení školní družiny. Každoročně škola nabízí svým žákům širokou škálu zájmových kroužků, které probíhají v objektu školy.

Adresa stránek ZŠ logopedické: http://www.zs-logopedicka.cz