Základní škola pro sluchově postižené

Pojetí, cíle

Výuka i výchova sluchově postižených (dále SP) musí být založena na stejném předpokladu jako u dětí slyšících, kde předpokládáme jako samozřejmost to, že se mezi rodiči a dětmi v raném věku vytváří silné citové a sociální vazby, které vznikají (kromě jiných faktorů) zcela jistě na základě vzájemné interakce a komunikace a kdy se také nejrychleji vytváří myšlení dětí. Mají-li se výše uvedené vazby u těžce sluchově postižených dětí rozvíjet stejně jako u dětí slyšících, je nutné pomoci rodině s neslyšícím dítětem, aby měla svůj jazyk jako prostředek přenosu intimních, sociálních a kulturních informací stejně jako rodina slyšícího dítěte a nedocházelo tak prohloubení komunikační a v důsledku toho i citové bariéry mezi dítětem a jeho rodiči. Jedná se o nejdůležitější okamžiky života nejen v rodinných vztazích, ale i z hlediska možností dalšího vzdělávání neslyšících dětí.
Bohužel, ukázalo se, že mluvený jazyk se vyvíjí u těžce sluchově postižených dětí tak pomalu, že není schopen splnit výše uvedené podmínky.
Naším cílem není pouze to, aby se naši žáci naučili dobře mluvit. Vidíme před sebou dospělého člověka v jeho komplexní podobě, člověka který je samostatně schopen zvolit si profesi, dále se vzdělávat, najít si zaměstnání, partnera, vychovávat své děti, najít si své místo ve společnosti a aktivně žít.
Splnit výše uvedené cíle je velmi obtížné. Při naší práci diferencujeme metody výuky i cíle podle stupně sluchového postižení i individuálních předpokladů našich žáků.
U žáků s těžkým SP naším cílem je, aby zvládli jazyk většinové společnosti, tj. český jazyk, především v jeho psané podobě. Intenzivní péčí odporujeme i rozvoj řeči mluvené, její osvojení je velmi závislé na individuálních předpokladech jednotlivých žáků.
U žáků s lehkým SP a žáků s kochleárním implantátem (dále CI) se zaměřujeme na rozvoj řeči mluvené.

Spolupráce s rodiči

Je pro nás velmi důležité udržet na vysoké úrovni vztahy s rodiči žáků. Snažíme se rodičům pomoci porozumět problému jejich dítěte. Úkolem základní školy je poskytnou všem žákům základní vzdělání, jako je tomu na běžné základní škole. Aby mohl být náš cíl realizován v praxi, je nutná spolupráce rodičů dětí se SP a odborníků již v předškolním věku. Součástí naší školy je i mateřská škola (dále MŠ). Po přechodu dětí z MŠ do ZŠ je důležitá spolupráce mezi rodiči, pedagogy obou oddělení školy, především učiteli – elementaristy, kteří začínají s dětmi pracovat v přípravném ročníku. a pracovníky speciálně pedagogického centra. Také vyučující dalších ročníků ZŠ jsou vůči rodičům velmi otevření. Rodiče mají možnost domluvit si s vyučujícími návštěvu ve vyučovacích hodinách.
Rodiče mají také možnost konzultovat problémy dětí psychologem. Nejčastěji tak činí v počátcích školní docházky a v období puberty.
Při spolupráci s rodiči pomáháme řešit problémy plnohodnotné komunikace mezi lidmi (dětmi a rodiči) a důsledky její úrovně. Všem rodičům nabízíme kurzy znakového jazyka, nejvíce se zúčastňují rodiče našich nejmenších žáků.

Žáci

V současné době bydlí na internátě školy pouze asi jedna třetina žáků. Někteří začnou v průběhu školní docházky do školy dojíždět, pokud je to možné. Větší část žáků naší školy patří mezi aktivní nebo potencionální uživatele znakového jazyka. Proto jsou vyučující aktivními uživateli znakového jazyka a používají jej při vyučování i běžné komunikaci se žáky. Je nutné zdůraznit, že pokud se má úroveň výuky dětí a jejich znalosti a připravenost do života co nejvíce přiblížit běžné škole nebo se jí vyrovnat, je u našich vyučujících i žáků nutné neustále pracovat na zvyšování úrovně znalosti znakového jazyka. Dle zkušeností některých pedagogů, kteří vyučují na školách našeho typu, existuje mezi znalostmi a jazykovými kompetencemi žáků přímá návaznost na úroveň výuky a vývoj schopností dalšího aktivního používání českého jazyka a čtenářských schopností.

Výuka, učební plány (individuální plány)

Do základní školy docházejí většinou žáci s těžkým SP, menší část žáků patří do skupiny nedoslýchavých, máme také několik žáků s CI. Výuka žáků probíhá podle školního vzdělávacího programu „Základní škola pro sluchově postižené“ sestaveného podle metodiky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v ČR. Výuka je diferencována podle stupně sluchové vady, ve třídách pro nedoslýchavé a s CI se zaměřením na rozvoj mluvené řeči. Dále ve třech skupinách (žáci s těžkým SP) probíhá výuka dle doplňku k programu ZŠ „Bilingvální vzdělávání“. Velkou pomůckou pro vyrovnání se se školní docházkou je pro žáky se SP prodloužení docházky do základní školy o jeden rok, v praxi to znamená možnost rozložení učiva 1. třídy běžné základní školy do dvou ročníků (platí pro žáky se SP obecně).
V dalších třídách vyučujeme podle upravených osnov pro výuku sluchově postižených žáků s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem. Pokud zvládnou více učiva, je jim připravováno více do hloubky. Někteří žáci jsou vyučováni podle učebního plánu Praktická škola pro sluchově postižené sestaveného dle RVP pro základní vzdělávání žáků s mentálním postižením. Jsou to žáci s kombinovaným postižením. Někteří žáci s kombinovaným postižením jsou vzdělávání po dohodě s rodiči podle individuálních plánů.
Ve vyšších ročnících je učební plán doplněn volitelnými předměty Literární praktikum a Výchova ke zdraví.

Odborné učebny, další prostory

Žáci druhého stupně základní školy využívají při výuce odborné učebny fyziky, chemie, biologie a výtvarné výchovy, znakového jazyka, hudebně dramatické výchovy a keramickou dílnu. V dalších předmětech žáci využívají ruční dílnu, kuchyňku, tělocvičny, školní hřiště a počítačové učebny. Za velmi důležitou považujeme naši školní knihovnu, kam dochází jak učitelé tak i žáci. Naše třídy jsou vybaveny videotechnikou a množstvím nejrůznějších pomůcek a knih, které žákům při výuce pomáhají. V každé kmenové třídě je stolní počítač pro procvičování látky s použitím výukových programů.
Prostory školy jsou upraveny tak, aby se všichni cítili dobře. Na chodbách ve škole jsou odděleny i prostory pro relaxaci a hry.

Učebnice

Při výuce používáme stejné učebnice jako na běžných školách i speciální materiály vytvořené pro sluchově postižené děti. V posledním období někteří vyučující pracují na slovnících znakového jazyka pro žáky. Další tématické slovníky znakového jazyka vznikají při mezinárodní spolupráci školami pro SP v rámci programu SOCRATES.

Pedagogové

Na ZŠ pro SP vyučují slyšící i neslyšící pedagogové. Mají pedagogické vzdělání rozšířené o speciální vzdělání, které si i v průběhu praxe neustále doplňují. Díky tomu můžeme při individuálním přístupu řešit problémy jednotlivých žáků. Ve spojení se sluchovou vadou se často jedná o poruchy komunikace, specifické vývojové poruchy učení i problémy, které vznikly u některých dětí, když byla sluchová vada diagnostikována později.

Logopedická péče

Po celou dobu školní docházky zajišťujeme žákům odbornou logopedickou péči. Vytvářením a rozvojem mluveného jazyka se zabývají logopedi i speciální pedagogové za použití speciálních postupů a pomůcek. Velkou pozornost věnujeme individuální logopedické péči.

Programy, projekty

V minulosti jsem spolupracovali s některými školami v zahraničí v projektu SOCRATES (např. „Jsem občan Evropy a chci s tebou hovořit“).

Přednášky, další zájmy

V rámci výuky připravujeme pro žáky další akce. Zúčastnit se jich, je pro žáky velmi motivující. Oblíbené jsou tématické exkurze s ukázkami činností a profesí lidí ve skutečné praxi (různé provozy, výstavy, památky). Pořádáme přednášky na témata, která žáky zajímají, např. vztahy mezi lidmi, sexuální výchova, boj proti AIDS, z oblasti enviromentální výchovy – třídění odpadů, ochrana zvířat, volba povolání, apod.
Velké oblibě se těží každoroční výtvarná dílna, kterou pro naše žáky připravuje občanské sdružení DIALOG.
Sportu se žáci věnují více ve volném čase, tzn. na internátě. Někteří i v místě svého bydliště.

Resumé

Práce v naší škole je velmi různorodá a skutečně se velmi podobá práci na běžné škole. Rozdílné jsou počty žáků ve třídách, způsob komunikace, vybavení žáků moderní audiotechnikou a množství nejrůznějších pomůcek a knih, které učitelé sluchově postižených dětí využívají. Při menším počtu žáků ve třídě tak můžeme díky individuálnímu přístupu řešit velké množství problémů jednotlivých žáků. Ve spojení se sluchovou vadou se často jedná o poruchy komunikace, specifické vývojové poruchy učení i o problémy, které v minulosti vznikaly díky pozdní diagnostice sluchového postižení.